Zmírnění sankcí u kontrolního hlášení k DPH

Ve Sbírce zákonů byla koncem července publikována novela č. 243/2016 Sb., kterou se mimo jiné mění i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z…

Ve Sbírce zákonů byla koncem července publikována novela č. 243/2016 Sb., kterou se mimo jiné mění i zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Novela č. 243/2016 Sb. zmírňuje sankce při opožděném podání kontrolního hlášení k DPH. Nejedná se o samostatný zákon, ale o součást souhrnné novely, kterou se mění některé zákony v souvislosti s přijetím nového celního zákona(psali jsme zde). Novela č. 243/2016 Sb. nabyla účinnosti 29. července 2016. Úpravy týkající se kontrolních hlášení k DPH budou ale podle přechodných ustanovení vztaženy i na případy, které nastanou před tímto datem. Finanční správa tento týdeninformovala, že v důsledku této novelizace zákona o DPH došlo k nutným úpravám formulářů a pokynů pro přiznání k DPH a pro kontrolní hlášení.

Institut kontrolního hlášení k DPH začal platit 1. ledna 2016 a v zákoně o dani z přidané hodnoty byl uveden v § 101c – § 101i. Povinnost podávat kontrolní hlášení má každý plátce DPH. Právnické osoby podávají kontrolní hlášení jednou měsíčně, fyzické osoby podávají kontrolní hlášení ve stejné lhůtě, v jaké podávají daňové přiznání k DPH, tzn. měsíčně nebo čtvrtletně. Podrobněji jsme o kontrolním hlášení psali v tomto článku. Všechny potřebné informace a soubory ke stažení týkající se kontrolního hlášení jsou uvedeny na Daňovém portále Finanční správy.
Podle znění zákona platného do 28. července 2016 hrozily každému poplatníkovi za nepodání kontrolního hlášení ve stanovené lhůtě pokuty ve výši:
a) 1 000 korun, pokud jej dodatečně podá po stanovené lhůtě bez vyzvání správce daně,
b) 10 000 korun, pokud jej podá v náhradní lhůtě poté, co jej správce daně vyzval,
c) 30 000 korun, pokud nepodá následné kontrolní hlášení dle výzvy správce daně ke změně, doplnění či potvrzení údajů uvedených v podaném kontrolním hlášení, nebo
d) 50 000 korun, pokud nepodá řádné kontrolní hlášení nebo ho nepodá ani v náhradní lhůtě stanovené správcem daně.
Novela č. 243/2016 Sb. tyto sankce zmírnila. Do zákona o dani z přidané hodnoty byly doplněny nové paragrafy 101j a 101k.
Podle § 101j bude možné pokutu ve výši 1000 Kč jednou za kalendářní rok zcela prominout. Tuto pokutu správce daně promine automaticky, poplatník tak nebude muset podávat žádost o prominutí.
Paragraf 101k se týká zbývajících pokut ve výši 10 000 Kč, 30 000 Kč a 50 000 Kč. Tyto pokuty bude moci správce daně také prominout, ale pouze z důvodu, který lze s přihlédnutím k okolnostem daného případu ospravedlnit. V tomto případě musí poplatník podat žádost o prominutí, a to nejpozději do 3 měsíců od nabytí právní moci platebního výměru, kterým bylo rozhodnuto o povinnosti pokutu zaplatit.
Novela č. 243/2016 Sb. mění i lhůtu, kterou mají podnikatelé na reakci na výzvu správce daně k odstranění chyb v kontrolním hlášení. Podle předchozího znění zákona musel poplatník zareagovat na výzvu správce daně do 5 kalendářních dnů od oznámení výzvy. Podle novely zákona má nyní poplatník na opravu kontrolního hlášení 5 pracovních dnů.
Finanční správa vydala 8. srpna 2016 Pokyn GFŘ-D-29 k prominutí pokut za nepodání kontrolního hlášení, v němž všechny změny podrobně vysvětluje. Tento týden pak byla zveřejněna informace, že v důsledku změn provedených novelou č. 243/2016 Sb. došlo k úpravám příslušných formulářů. Byla vydána nová Informace k vyplnění kontrolního hlášení DPH aPřehled změn v pokynech k vyplnění kontrolního hlášení k 16. 8. 2016.
zdroj Alfa9

Tématické články

Více tématických článků »