Zákoník práce (ZP) v roce 2014 a vliv Nového občanského zákoníku (NOZ)

Pokud Zákoník práce upravuje  nějakým způsobem cokoliv co se týká zaměstnavatelů a zaměstnanců  pak se použije právě ZP. Pokud se k některým…

Pokud Zákoník práce upravuje  nějakým způsobem cokoliv co se týká zaměstnavatelů a zaměstnanců  pak se použije právě ZP. Pokud se k některým věcem ZP nevyjadřuje použije se NOZ.

Hlavní zásady pracovního práva : • zvláštní zákonná ochrana postavení zaměstnance, • uspokojivé a bezpečné pracovní podmínky pro výkon práce, • spravedlivé odměňování zaměstnance, • řádný výkon práce zaměstnancem v souladu s oprávněnými zájmy zaměstnavatele, • rovné zacházení se zaměstnanci a zákaz jejich diskriminace.

Upravuje je proto, že  úprava práv a svobod podle čl. 3 ods. I Listiny základních práv a svobod není pro pracovněprávní vztahy dostačující. Platí u ZP, že co zákon nezakazuje, to dovoluje. I NOZ, zde plní funkci podporovatele těchto zásad a zaměstnavatelé budou NOZ používat se zřetelem k těmto zásadám. jak je vysloveně uvedeno v §4 ZP. Podle tohoto paragrafu  lze sjednat změnu, smlouvou nebo vnitřním předpisem, pouze však ve prospěch zaměstnance a ne naopak.

Právní úkony jsou legislativně nahrazeny pojmem “právní jednání”, právní jednání vyvolává právní následky, širší než u právního úkonu. Příklad, pokud zaměstnanec podepíše v dohodě, že souhlasí s vysíláním na služební cesty, tak má  také nárok na proplacení cestovních nákladů, i když to není  přímo uvedeno v dohodě. Také však se  se díky “právnímu jednání” bude ostřeji posuzovat  zastřený pracovně právní vztah, který bude nahrazen např, živností zaměstnance nebo bude mít smlouvu podle obchodního zákoníku.

NOZ upravuje dohodu o srážkách ze mzdy, nejsou tím myšleny zákonné srážky  třeba výživné nebo exekuce nařízená soudem. Zde je myšlen dluh zaměstnance vůči zaměstnavateli a lze ho nyní zajistit pouze dohodou mezi nimi do výše maximálně do výše poloviny jeho mzdy.

Na závěr, i když NOZ a změny v dalších zákonech, včetně ZP, budou účinné od 1. ledna 2014, budou se pracovněprávní vztahy vzniklé před tímto dnem, řídit dosavadním ZP platným do 31. 12. 2013. Stejně tak i právní úkony učiněné před 1. lednem 2014 se budou řídit současným ZP, i když jejich účinky nastanou až dnem nabytí účinnosti nových předpisů, to je od 1. ledna 2014.

 

 


Tématické články

Více tématických článků »