Přiznání k dani z příjmů – základní sleva na poplatníka a sleva na studenta

Základní sleva na poplatníka je skutečně slevou na dani, tedy položkou, o kterou poplatník sníží již vypočtenou patnáctiprocentní daň z příjmů. Jde…

Základní sleva na poplatníka je skutečně slevou na dani, tedy položkou, o kterou poplatník sníží již vypočtenou patnáctiprocentní daň z příjmů. Jde o základní slevu, na níž má nárok opravdu každý poplatník. Výše slevy zůstává už od roku 2012 stejná, tedy 24 840 Kč. Studenti mohou ještě navíc za každý měsíc studia uplatnit slevu na studenta až do výše 4 020 Kč ročně.

Sleva na poplatníka
Slevu na poplatníka podle § 35ba zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v roční výši 24 840 Kč může uplatnit každý poplatník včetně daňových nerezidentů ČR. Tuto slevu mohou uplatnit i studenti a pracující důchodci. Slevu na poplatníka ve výši 24 840 Kč lze v daňovém přiznání uplatnit v plné výši bez ohledu na to, po jakou část roku měl poplatník zdanitelný příjem. V případě úmrtí poplatníka v průběhu roku, mohou tedy dědici uplatnit celou částku slevy. Částka 24 840,- Kč se odečítá z již vypočtené patnáctiprocentní daně z příjmů.
Sleva na studenta
Slevu na studenta může uplatnit poplatník souběžně se základní slevou na poplatníka. Sleva na studenta činí 4 020 Kč ročně. Podle § 35ba odst. 1 písm. f) zákona o daních z příjmů lze slevu na studenta uplatnit do dovršení věku 26 let. V případě doktorského studijního programu lze slevu uplatnit dokonce až do 28 let věku, toto studium ovšem musí mít prezenční formu.
Podmínkou uplatnění slevy je, že se poplatník soustavně připravuje na budoucí povolání studiem nebo předepsaným výcvikem. Podle § 12 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, není splněna podmínka soustavné přípravy na budoucí povolání u dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného studia na středních školách, je-li v době takového studia poplatník výdělečně činný nebo má-li v době takového studia nárok na podporu v nezaměstnanosti či při rekvalifikaci. U studia na vysoké škole může jít o formu studia dálkového, distančního, večerního nebo kombinovaného a poplatník může být i výdělečně činný. Nikdy ovšem nesmí jít o studium za trvání služebního poměru a sleva se neuzná ani při celoživotním vzdělávání. Studium v cizině se uznává, pokud je Ministerstvem školství postaveno na roveň studia v ČR. Za soustavnou přípravu na budoucí povolání se považuje také doba přerušení studia na vysoké škole, po kterou by jinak trvala mateřská nebo rodičovská dovolená.
Pokud je poplatník studentem jen po část roku, uplatní se sleva za ty měsíce, na jejichž počátku jsou splněny všechny podmínky, a to 1/12 z částky 4 020 Kč (335 Kč) za každý takový kalendářní měsíc. Slevu na studenta může uplatnit student se zdanitelnými příjmy i v případě, že jeho rodič na něj současně ve svém daňovém přiznání uplatňuje slevu na dítě.
zdroj: zpravy.alfa9

Tématické články

Více tématických článků »