Přiznání k dani z příjmů – výdajové paušály

Jedním ze základních rozhodnutí v přiznáních k dani z příjmů je, zda poplatník uplatní své výdaje ve skutečné výši, kterou doloží shromážděnými…

Jedním ze základních rozhodnutí v přiznáních k dani z příjmů je, zda poplatník uplatní své výdaje ve skutečné výši, kterou doloží shromážděnými doklady o nákupech zboží a služeb, nebo zda použije tzv. výdajové paušály. Paušální odečty jsou letos ve stejné výši jako v předchozích letech, ale u všech platí, že je lze aplikovat jen na příjmy do dvou milionů korun. Ve většině případů navíc nemůže poplatník při využití výdajových paušálů uplatnit slevu na manžela či manželku a daňové zvýhodnění na dítě.

Při uplatňování výdajů procentem z příjmů nemusí osoby samostatně výdělečně činné shromažďovat doklady o nákupech zboží a služeb, evidují se pouze zdanitelné příjmy. Výdaje se vypočtou procentem z příjmů podle § 7 odst. 7 nebo v případě pronájmu podle § 9 odst. 4zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů. Rozdíl příjmů a výdajů tvoří základ daně.
Pro všechny OSVČ zůstávají výdajové paušály pro daně za rok 2015 na stejné úrovni jako v předchozích letech. Řemeslníci a zemědělci mohou uplatnit 80 % výdajů, ostatní živnostníci si mohou odečíst 60 % výdajů a 40 % výdajů uplatní lidé provozující svobodná povolání a lidé, kteří mají příjmy z autorských práv. Z příjmů z pronájmu lze odečíst 30 % výdajový paušál.
Při využití výdajových paušálů jsou aplikována dvě omezení. Prvním omezením je dvoumilionová hranice, která se letos prvně týká všech typů příjmů. Všechny výdajové paušály lze tedy za rok 2015 využít jen na příjmy do 2 milionů korun. Pokud poplatník použije paušál a jeho příjem je vyšší, může výdaje odečíst právě jen z částky do dvou milionů korun a od částky nad dva miliony korun už žádné výdaje neodečte.
Druhé omezení je obsaženo v § 35ca. Podle tohoto ustanovení si poplatníci, kteří využívají výdajové paušály, nemohou uplatnit slevu na manželku (manžela) žijící s poplatníkem v jedné domácnosti ve výši 24 840 korun ročně ani daňové zvýhodnění na vyživované dítě v roční výši 13 404 koruny na první dítě, 15 804 koruny na druhé dítě a 17 004 koruny na třetí a každé další dítě. Toto opatření neplatí jenom v případě, že poplatník má současně příjmy ze zaměstnání a příjmy z podnikání a součet základů daně ze zaměstnání, u kterých nejsou uplatněny výdaje paušálem, přesáhne 50 % celkového základu daně.
Podrobný přehled výdajových paušálů pro zdaňovací období roku 2015 je uveden v tabulce:
Činnost Výdajový paušál
(% z příjmů)
Max. výše odečtu
(v korunách)
§ 7 odst. 1 písm. a)
příjmy ze zemědělské výroby, lesního a vodního hospodářství
80 1 600 000
§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností řemeslných
80 1 600 000
§ 7 odst. 1 písm. b)
příjmy ze živností kromě živností řemeslných
60 1 200 000
§ 7 odst. 1 písm. c)
příjmy s jiného podnikání podle zvláštních předpisů
40 800 000
§ 7 odst. 2 písm. a)
příjmy z užití nebo poskytnutí práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví,
autorských práv včetně práv příbuzných právu autorskému, a to včetně příjmů z vydávání,
rozmnožování a rozšiřování literárních a jiných děl vlastním nákladem
s výjimkou příjmů zdaněných srážkovou daní podle § 7 odst. 6
40 800 000
§ 7 odst. 2 písm. b)
příjmy z výkonu nezávislého povolání, které není živností ani podnikáním podle zvláštních předpisů
40 800 000
§ 7 odst. 2 písm. c)
příjmy znalce, tlumočníka, zprostředkovatele kolektivních sporů, zprostředkovatele
kolektivních a hromadných smluv podle autorského zákona,
rozhodce za činnost podle zvláštních právních předpisů
40 800 000
§ 7 odst. 2 písm. d)
příjmy z činnosti insolvenčního správce, včetně příjmů z činnosti předběžného insolvenčního správce,
zástupce insolvenčního správce, odděleného insolvenčního správce a zvláštního insolvenčního správce,
které nejsou živností ani podnikáním podle zvláštního právního předpisu
40 800 000
§ 7 odst. 2 písm. e)
příjmy z pronájmu majetku zařazeného v obchodním majetku
30 600 000
§ 9 odst. 4
příjmy z pronájmu
30 600 000
zdroj: zprávy.alfa9

Tématické články

Více tématických článků »