Přehled o příjmech a výdajích

Další povinností, která na podnikatele čeká brzy po odevzdání daňového přiznání, je podání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok….

Další povinností, která na podnikatele čeká brzy po odevzdání daňového přiznání, je podání přehledu o příjmech a výdajích za předchozí kalendářní rok. Přehled o příjmech a výdajích za rok 2015 musí zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení podat každá osoba, která byla v roce 2015 samostatně výdělečně činná, a to třeba i jen po část roku. Přehled musí být podán nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém měla OSVČ podat daňové přiznání za příslušný kalendářní rok, letos tedy do 2. května 2016. Výjimkou jsou osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Těm se termín pro podání přehledu posouvá na 1. srpna 2016. Doplatky pojistného je třeba zaplatit do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích.

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
Přehled o příjmech a výdajích se podává příslušné Okresní správě sociálního zabezpečení na základě ustanovení § 15 zákona č. 589/1992 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení. Zdravotní pojišťovně je poplatník povinen podat přehled o příjmech a výdajích podle § 24 zákona č. 592/1992 Sb., o pojistném na všeobecné zdravotní pojištění. Podnikatel podává tento přehled zdravotní pojišťovně, u které byl v roce 2015 pojištěn.
Oba přehledy je nutné podat nejpozději do jednoho měsíce ode dne, ve kterém mělo být podáno daňové přiznání za kalendářní rok, letos tedy nejpozději do pondělí 2. května 2016. V případě podání daňového přiznání prostřednictvím daňového poradce se termín odevzdání přehledu posouvá na 1. srpna 2016, o této skutečnosti je ale třeba informovat příslušnou sociální správu a příslušnou zdravotní pojišťovnu nejpozději do 30. dubna 2016. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat České správě sociálního zabezpečení nejpozději do 1. srpna 2016. V tomto případě upozorňujeme na rozdílné datum povinného podání zdravotní pojišťovně, té měly OSVČ, které neměly povinnost podat daňové přiznání za rok 2015, podat přehled již do 8. dubna 2016.
Doplatky pojistného
Od roku 2012 je lhůta pro doplatky sociálního a zdravotního pojištění stejná. Doplatky pojistného zdravotním pojišťovnám (§ 8 odst. 5 zák. č. 592/1992 Sb.) i Okresní správě sociálního zabezpečení (§ 14a odst. 3 zák. č. 589/1992 Sb.) je nutné zaplatit nejpozději do 8 dnů následujících po dni, ve kterém byl podán přehled o příjmech a výdajích. Pokud tedy poplatník podá přehled až 2. května 2016, doplatek je splatný 10. května 2016.
zdroj: zpravy.alfa9
Pokuty a penále
Nepodá-li poplatník přehled o příjmech a výdajích ve stanoveném termínu, může mu správa sociálního zabezpečení uložit pokutu až do výše 20 000 korun, při opětovném porušení povinnosti až do výše 100 000 korun. Zdravotní pojišťovna může za zpoždění udělit pokutu až do výše 50 000 korun.
Jestliže poplatník nezaplatí ve stanovené lhůtě doplatky pojistného nebo je zaplatí v nižší částce, bude mu vyměřeno penále0,05 procenta z dlužné částky za každý kalendářní den prodlení.
Elektronicky nebo “papírově”
Původně byla elektronická komunikace s ČSSZ povinná již od 1. 1. 2014, ústřední ředitel ČSSZ ale rozhodl o udělení výjimky z povinné elektronické komunikace ještě do konce roku 2014. Novelou č. 267/2014 Sb., kterou se měnil zákon o daních z příjmů a také zákon o nemocenském pojištění, byla povinnost elektronické komunikace zrušena. Elektronická komunikace mezi úřadem a zaměstnavateli, osobami samostatně výdělečně činnými a lékaři se tím stala v oblasti sociálního zabezpečení dobrovolnou. To znamená, že ti, kteří zatím nedokáží elektronické podávání tiskopisů zajistit, mohou stále zasílat papírové tiskopisy.

Autor: Martina Vojíková


Tématické články

Více tématických článků »