Nespolehlivý plátce DPH

Finanční správa vydala tiskovou zprávu, kterou připomíná, že od 1. 10. 2014 platí přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. “nespolehlivého plátce DPH”….

Finanční správa vydala tiskovou zprávu, kterou připomíná, že od 1. 10. 2014 platí přísnější podmínky pro aplikaci institutu tzv. “nespolehlivého plátce DPH”. Pravidla jsou zavedena dodatkem č. 2 k informaci k aplikaci § 106a zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, kterým se upravuje institut tzv. nespolehlivého plátce. Do zákona o DPH byl institut nespolehlivého plátce zaveden technickou novelou č.512/2012 Sb. Informací GFŘ je jasně definováno, kdo bude označen jako nespolehlivý plátce.

Nespolehlivým plátcem je od 1. 10. 2014 každý, kdo dluží za poslední minimálně tři měsíce na dani z přidané hodnoty celkem více než 500 tisíc korun. A právě výše celkové dlužné částky je asi největší změnou, kterou přinesl dodatek č. 2 k Informaci GFŘ. Dříve totiž byla tato částka vyčíslena na 10 milionů korun. Snížená částka platí právě od 1. 10. 2014.

Dále je nespolehlivým plátcem ten, kdo nemá v pořádku daňové doklady a bude mu vyměřena daň alespoň 500 tisíc korun. Na seznamu se ocitnou i podniky podezřelé z provádění nebo z účasti na podvodu. Nespolehlivým bude také plátce, který je tzv. účelově nekontaktní a neposkytuje požadovanou součinnost, tj. nereaguje řádně na výzvu nebo výzvy správce daně nebo nepředloží bez řádného odůvodnění požadované údaje nezbytné pro řádnou správu daně. Dále ten, kdo opakovaně ani ve lhůtě stanovené správcem daně ve výzvě nebo náhradní lhůtě stanovené přímo zákonem,nepodá daňové přiznání nebo hlášení nebo výpis z evidence pro daňové účely, a to alespoň 2x v období dvanácti po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
Jako nespolehlivý plátce naopak nebude označen nikdo, kdo jednorázově opomenul nějakou daňovou povinnost. Nespolehlivým plátcům se také krátí zdaňovací období na jeden měsíc. Proti označení “Nespolehlivý plátce” je možné se odvolat. Finanční správa již oznámila, že od 1. 1. 2015 přibudou další zpřísnění, která postihnou zejména společnosti sídlící na virtuálních adresách.
GFŘ nevytváří speciální seznam nespolehlivých plátců, ale v registru plátců DPH, který, je zavedena kolonka “Nespolehlivý plátce”. Povinností každého je zkontrolovat, zda se u jeho dodavatelů neobjevuje v této kolonce “ANO”. Kdokoliv pak bude s firmou s tímto pozitivním označením obchodovat, ručí za nezaplacenou daň z přidané hodnoty ze zdanitelného plnění, které od tzv. nespolehlivého plátce přijme. Ke dni 24.9.2014 bylo v registru evidováno 139 nespolehlivých plátců.
Všechny podrobnosti týkající se statusu nespolehlivého plátce najdete v aktuálním znění Informace GFŘ k aplikaci §  106a zákona č. 235/2004 Sb, o dani z přidané hodnoty.
zdroj Alfa9

Tématické články

Více tématických článků »